News

راهنمای کسب و کار سبز

راهنمای کسب و کار سبز

Title : راهنمای کسب و کار سبز
Author : Glenn Bachman
Publication : 1391
تغییرات موجود در طبیعت بیانگر پارادوکس جدی بین رشد جمعیت جهانی، کیفیت زندگی و ظرفیت منابع موجود طبیعی برای پاسخگویی به تقاضای فعلی و آتی انسان است. کتاب راهنمای کسب و کار سبز مرجعی است برای سازمانی که در حال تغییر خود است و برای موفق شدن خود برنامه دارد و از طریق به دست آوردن اعتماد بازار و محترم شدن دیگران، کسب و کار خود را رهبری کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب و فهرست مطالب آن فایل ضمیمه را دریافت نمایید.