انجمن مدیریت سبز ایران

بستن
ALL NEW
EVERYTHING
SUMMER 2020 COLLECTION
CHECK OUT WOOCOMMERCE SUMMER LINE UP.
BE THE FIRST TO GET THE BEST!
بیشتراطلاعات
همایش مدیریت سبز
ثبت ناماطلاعات

ارتباطات موثر

با نهادهای مرتبط

انجمن مدیریت سبز ایران


انجمن مدیریت سبز ایران تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) است که در اتاق بازرگانی و ومعادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است و دامنه فعالیت آن بر سازمان ها (تولیدی، خدماتی و عمومی) متمرکز است و بر گسترش دانش و فرهنگ مدیریت سبز که به معنی همگرایی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها است تمرکز دارد. در راستای دستیابی به این امر اقداماتی از قیبل جذب سازمان ها وکارشناسان مرتبط به عنوان عضو فعال، تولید دانش در قالب تدوین و ترجمه کتاب های روز در این حوزه، برگزاری همایش هایی در سطح بین المللی و ملی، تربیت کارشناسان متخصص و ارزیابان مدیریت سبز، ارتباط با نهادهای معتبر داخلی و بین المللی، حضور در محافل علمی و برگزاری جایزه مدیریت سبز ایران انجام می دهد.

خدمات کسب و کارها

شروع تحولی محسوس در کسب و کارتان

گواهینامه ها و جوایز

در صورت هرگونه پرسش تخصصی در باب دانش مدیریت سبز و توانمندسازی منابع انسانی به کلینیک‌ سبز و کلینیک حال خوب سازمانی مراجعه گردد.